Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Ana Sözleşmesi

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Ana Sözleşmesi
12 Şubat 2021 - 16:30 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 - 16:37
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Ana Sözleşmesi
İndirmek için Tıklayınız.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Ana Sözleşmesi.pdf
 
ESNAF VE SANATKARLAR
 KREDİ VE KEFALET 
KOOPERATİFİ
ANASÖZLEŞMESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE
FAALİYET KONULARI

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 2- Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme sorumludurlar.
Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.

UNVAN

Madde 3- Kooperatifin unvanı, Sınırlı Sorumlu ...................................................................
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’dir.

MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ

Madde      4-      Kooperatifin      merkezi........................................................................... ili
................................................... ilçesidir.
Kooperatifin çalışma bölgesi.................................................................... dir.

SÜRE

Madde 5- Kooperatif süresizdir.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 6- Kooperatifin amacı, ortağı esnaf ve sanatkâra faaliyetleri için gerekli krediyi sağlamak veya kredi ve banka teminat mektubu almak üzere kefil olmaktır.
Bu amaçla kooperatif:
 1. Ortaklarına yapılan kredilendirme ve verilen kefaletlerin toplamı esas tutularak ilgili banka emrine borç senedi ihdas edebilir.
 2. Konusu ile ilgili olarak; yatırım faaliyetlerinde bulunabilir, gerekli tesis ve işletmeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.
 3. Amacına uygun gördüğü gayrimenkulleri satın alır, satar, yaptırır, kiralar, kiraya verir ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis edebilir.
 4. Kooperatif kaynaklarından kullandırılan krediler ve/veya bankalara verilen kefaletler karşılığında kredi ve/veya kefalete teminat olarak her türlü ipotek ve rehin alabilir, fek edebilir.
 5. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri üst kuruluşlarına girebilir.
 6. Ortaklarının sigorta ihtiyaçlarına aracı olabilir, sigorta acenteliği yapabilir ve bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlara iştirak edebilir.
 7. Gerektiğinde kooperatif ortakları ve personeli için yardım kuruluşları, mesleki ve sosyal tesisler meydana getirmek ve bunları işletmek için yardım fonları ile kooperatif ortaklarına kredi kullandırabilmek amacıyla fonlar oluşturabilir.
 8. Ortaklarının ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan verilen kredi ve fonlara aracı olabilir.
 9. Konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunabilir.
KURULUŞ
Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen esnaf ve sanatkârlar tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi kurulmuştur.
 
 

İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE PAYLAR

KOOPERATİFİN SERMAYESİ
Madde 7 – Kooperatifin sermayesi ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Ancak, sermayenin en az haddi …….-Türk lirasıdır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4’ünün peşin ödenmesi zorunludur.
Ayni sermaye konamaz.

ORTAKLIK PAYLARI

Madde 8- Bir ortaklık payının değeri 100- TL dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az.................................................. pay taahhüt etmesi zorunludur. Ortaklık
payları, bu anasözleşmenin 19 uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100- TL ile itibar olunur.

PAYLARIN ÖDENMESİ

Madde 9- Taahhüt edilen payların en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de kooperatifin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir.
Nakdî ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba, sadece kooperatifin kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, kooperatifin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece kooperatife öder.
Kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi şartsız kabul ettikleri ve anasözleşmedeki imzaların ticaret sicil müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren kooperatif üç ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAKLIK İŞLEMLERİ
ORTAKLIK ŞARTLARI
Madde 10 – Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.
 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak,
 2. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek odasına kayıtlı esnaf veya sanatkâr olmak.
 3. İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
 4. Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.
2 nci bentte öngörülen nitelik, faaliyete devam edildiğine ilişkin vergi dairesinden alınacak belge ve esnaf veya sanatkâr olduğunu gösteren ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşundan sağlanacak belge ile kanıtlanır. Bu belgelerin ilgili kurum ve kuruluşların internet sitelerinden elektronik ortamda edinilmesi de mümkündür.
4 üncü bentte öngörülen nitelik başvuru sahibinin yazılı beyanı ile belgelendirilir.
Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.

ORTAKLIĞA KABUL

Madde 11 – Gerekli şartları taşıyıp Kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda, anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.
Ortaklığa kabul yönetim kurulu kararıyla gerçekleşir.
 

Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10 uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.
Ortaklığa kabul veya ret kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İsteklinin, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünü yazılı olarak imzalaması şarttır.
Ortak, kredi kullanma esnasında, kullanacağı tüm kredi türlerinde kooperatifin mali yapısına göre kredinin %1 ile %5’i oranında bir tutarı bloke sermaye olarak, ilgili bankada bulunan kooperatifin bloke sermaye hesabına yatırmaya mecburdur.

ORTAK SAYISI

Madde 12 – Ortak sayısı sınırsızdır. Ancak kuruluşta kooperatifin en az ortak sayısı
………… kişi’dir.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA

Madde 13 – Her ortak, hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA

Madde 14- Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.
 1. 10’uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler,
 2. Sermaye ve diğer ödeme yükümlülüklerini 30 gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığıyla yapılacak ilk ihtarı takip eden 10 gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini terine getirmeyenler.
 3. Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkûm olanlar. Çıkarılma kararı gerekçeli olarak Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Ortaklar Defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde Notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde itiraz davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna ibraz edildiği takdirde; yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz
üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası açma hakkı saklıdır.
Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararı kesinleşir.
Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.
Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA

Madde 15 – Bu anasözleşme gereğince kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklar, ayrıldıkları hesap döneminin sonundan bir ay sonra hesaplarının tasfiyesini isteyebilirler. O yıl bilânçosunun gelir–gider farkı müspet olduğu ve kooperatifin kanuni takibe intikal etmiş alacağı bulunmadığı takdirde, ortaklık payı tamamen iade olunur.
Ancak, o yıl bilânçosuna göre menfi gelir–gider farkı hâsıl olmuşsa çıkan veya çıkarılan ortağın bu menfi gelir–gider farkından kendisine isabet eden miktar ortaklık payından düşülür.
Ortaklıktan çıkan veya çıkarılanlar, kooperatifin yedek akçeleri ile diğer mevcutları üzerinden hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.
Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları bunları isteyebilecekleri günden itibaren 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
 
 

ÖLEN ORTAĞIN DURUMU

Madde 16 – Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.
Ölen ortağın ortaklık payı, kooperatifle olan borç ve kefalet münasebetleri tasfiye edildikten sonra kanuni mirasçılarına iade olunur.

ORTAKLIĞIN DEVRİ VE KOOPERATİFLER ARASI NAKİL

Madde 17 – Ortaklık, kredi borcu bulunmamak ve yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek kaydıyla, 10 uncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir.
Yönetim kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.
Başka bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden işyeri veya ikametgâh değişikliği şartı ile nakil mümkündür. Ancak ortak ayrıldığı kooperatifle borç ve kefalet ilişkisini kesmedikçe nakil talebi kabul edilmez. Bu işlem kooperatifler arasında ortağın sermaye payının nakli ve bu yoldan yönetim kurulu kararı alınması ile geçerlilik kazanır.

ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME

Madde 18 – Ortaklığı sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde yeniden ortaklığa kabul edilebilirler.

ORTAKLIK SENEDİ

Madde 19 – Her ortağın ortaklık haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkûr senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.

ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI

Madde 20 – Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarının 10 katına kadar sorumludur.
Ölüm durumu hariç olmak üzere, ortağın kooperatiften ayrılışının kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl içerisinde kooperatif iflas ettiği takdirde, ortağın kooperatiften ayrılmasından önce doğmuş olan borçları için sorumluluğu devam eder. Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur.
Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.

ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER

Madde 21 - Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, bu anasözleşme veya üst kuruluş anasözleşmelerinde düzenlenen; masraf karşılığı, fon katılım payları, üst kuruluşlara katılım payları, ücret ve diğer gider katılım paylarını ödemek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOOPERATİF ORGANLARI VE YÖNETİMİ KOOPERATİFİN ORGANLARI
Madde 22 – Kooperatifin organları şunlardır
 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu.

GENEL KURUL

Görev ve Yetkileri
Madde 23- En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
 1. Bilânço, gelir –gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek,
 
 
 1. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,
 2. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
 3. Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
 4. Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,
 5. Üst kuruluşlara girme ve çıkma kararı vermek, üst kuruluş anasözleşmesinde belirlenen nitelik ve sayıda üst kuruluş temsilcilerini seçmek,
 6. Anasözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,
 7. Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,
 8. Kooperatifin amacına uygun işletme ve tesislerin kurulmasına ve ortaklıklara iştirak edilmesine karar vermek, inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak,
 9. Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye memurlarını seçmek,
 10. Kanun ve anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek,
 11. Kooperatif   takibindeki    kredilerin    yeniden   yapılandırılmasına    yönelik    esasları belirlemek.

Genel Kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.

OY HAKKI VE TEMSİL

Madde 24 –Toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup, noterce onaylı yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağı oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir.
Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, anne ve babası, eşinin annesi ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı ve temsilci belgesinde noter onayı şartı aranmaz.
Kooperatifin işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz.
Ortaklar, kendisi, eşi veya usûl ve füruu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI

Madde 25 – Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
Olağan genel kurul toplantısı, her yılın Nisan ayı sonuna kadar yapılır. Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve anasözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 26 - Genel kurul, kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

ÇAĞRIYA YETKİLİ ORGANLAR

Madde 27 – Genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.
Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.
Genel  kurul  yukarıdaki  şekilde toplanamadığı takdirde   Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağırılabilir.
Ayrıca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının 1/10’unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.
 

Bu başvurunun, müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir. Bu isteğin yönetim kurulunca zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile ilgili Bakanlığa yapılan başvurulardan da aynı sürelerde bir sonuç alınamaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

ÇAĞRININ ŞEKLİ

Madde 28 – Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; adi mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve âdete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.
Çağrının toplantı gününden en az 25 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.
Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.
Sürenin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.
Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI

Madde 29 – Kooperatifin bütün ortakları veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak, kararların muteber olabilmesi için, toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.
Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilcileri tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.

BAKANLIĞA MÜRACAAT VE GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 30 – Genel kurul toplantı tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (Bakanlık taşra teşkilatı) yazılı olarak bildirilir.
Bu bildirime Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

GÜNDEM

Madde 31 – Olağan genel kurul toplantı gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.
 1. Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,
 2. Bilanço, envanter ve gelir–gider hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,
 3. Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
 4. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile üst kuruluş temsilcilerinin seçilmesi,
 5. Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 6. Gerekli görülen diğer hususlar.

Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur. Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların ve yapılan denetim sonucunda ilgili Bakanlığın ilave edilmesini gerekli gördüğü hususların gündeme konulması zorunludur.
Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10 unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilânço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen
 

yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

ORTAKLAR CETVELİ

Madde 32 – Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, genel kurula katılma hakkı olan ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgâhları ile asaleten veya temsilen imzalanacak yerleri gösterir imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.
Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile genel kurul başkan ve Bakanlık Temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.

GÖRÜŞME KARAR VE NİSABI

Madde 33 – Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az 1/10’unun şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda nisap aranmaz.
Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile alınır.
Ancak kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmesi veya anasözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir.
Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılmasına veya ek ödeme yükümlülüğü ihdasına ilişkin genel kurul kararlarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 52’inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANI

Madde 34 – Genel kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 87’nci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapanlarca veya bunlarca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir.
Genel kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

OY KULLANMANIN ŞEKLİ

Madde 35 – Oylamalar el kaldırılmak suretiyle yapılır. Ancak, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur.

BİLÂNÇONUN TASDİKİ VE İBRA

Madde 36 – Bilânçonun tasdikine dair olan genel kurul kararı aksine açıklama bulunmadığı takdirde yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da tazammun eder. Ancak, bilânçoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilânço kooperatifin gerçek durumunun görülmesine mani yanlış bir takım hususları içermekte ise bilânçonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.
Denetim raporunun okunmasından önce bilânço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.
İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir.
Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdurlar. Bu müddetin geçmesiyle dava hakkı düşmez.

KARARLARIN TESİRİ

Madde 37- Kanun ve anasözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

KARARLARIN BOZULMASI VE ŞARTLARI

 

Madde 38 – Aşağıda yazılı kimseler Kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyiniyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.
 1. Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri.
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.
Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Madde 39 – Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve temsilen katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.
Genel kurul toplantı tutanağı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık Temsilcileri tarafından imzalanır.

GENEL KURUL KARARLARININ TESCİL VE İLANI

Madde 40 – Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

BAKANLIK, BANKA VE ÜST KURULUŞA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 41 – Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilânço ve gelir–gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin kooperatif yöneticilerince onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki Valiliğe (Bakanlık taşra teşkilatı) verilir.
Ayrıca bu belgelerin birer nüshası, kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşa gönderilir. Genel kurul toplantı tutanağının bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir.

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE SÜRESİ

Madde 42 – Yönetim kurulu genel kurulca en az bir en çok dört yıl için seçilir ve en az üç en çok beş üyeden oluşur. Üye sayısı genel kurulca kararlaştırılır. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.
Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulda en çok oy alanların arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.
Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

SEÇİLME ŞARTLARI VE BAĞDAŞMAYAN GÖREVLER

Madde 43- Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır. 1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, 3-Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak,
 
 
 1. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak,
 2. Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak,
 3. Aynı zamanda diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin eşi olmamak ve birbirleri ile ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlığı bulunmamak.
 4. Banka ve/veya kooperatif kaynaklarından kullanılan krediler nedeniyle, asaleten veya kefaleten genel kurul tarihinden 30 gün öncesinden banka ve/veya kooperatif takibine intikal etmiş ve halen ödenmemiş kredi borcu bulunmamak.
İbra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri aynı genel kurulda kooperatif organlarına seçilemezler. Kendi kullandıkları ve/veya kefil oldukları kredilerden dolayı borçları kooperatif takibine intikal edenlerin yönetim kurulu üyelikleri, borçlarını takip tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödememeleri durumunda sona erer.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.
Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir. Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur. Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin ve kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya
denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.
Altıncı fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra beşinci fıkradaki diğer görevleri edinen yönetim kurulu üyelerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim kurulu üyeliğine seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.
Yönetim kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları, kooperatif ve kooperatifin bağlı bulunduğu üst kuruluşlar ile bunların % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.
Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 44 – Yönetim kurulu, Kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.
Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Ortakların beyannameleri ile istihbarat raporlarına göre verilecek kredi veya kefalet miktarını tespit etmek,
 2. Kooperatif ortakları için yeni kredi imkânları sağlamak,
 3. Bütçe ve yıllık faaliyet raporu ile bilânço ve gelir–gider tablosunun hazırlanmasını sağlamak,
 
 
 1. Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,
 2. Kooperatif amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak,
 3. Kooperatife yapılan bağışları kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,
 4. Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek, Bakanlık ve üst kuruluşlarca yapılan denetim sonucuna göre gerekli tedbirleri almak,
 5. Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,
 6. Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,
 7. Genel kuruldan karar almak şartıyla kooperatifin taşınmaz mallarını satmak, rehne koymak,
 8. Gerekli görülen hallerde, verilen kefalet veya kullandırılan kredilere teminat olarak menkul ve gayrimenkulleri kooperatif lehine rehnetmek ve ipotek ettirmek, rehin kaldırmak ve fek ettirmek,
 9. Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak, istihbarat veya proje değerlendirme raporu düzenletmek,
 10. Kooperatif ortaklarına tahsis edilen kredi ve kefalet tutarının toplamı esas alınarak ilgili Banka emrine borç senedi ihdas etmek.
 

GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

Madde 45- Yönetim kurulu üyeleri, seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerek görev ve yetki dağılımı yapar.
Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Olağan Toplantı en az ayda bir defa ve en az yarıdan fazla üyenin katılması ile yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.
Toplantıda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır.
Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır. Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 46 – Kooperatifi dışarıya karşı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu, kooperatifin temsilini kısmen veya tamamen başkana ve başkanın bulunmadığı hallerde yetkili kılacağı üyeye devredebilir.
Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifin ilzamı için kooperatif unvanı altında başkan veya vekili ile birlikte murahhas üye veya müdür ya da bir yönetim kurulu üyesine ait en az iki imza gereklidir.
Yönetim kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini ve imzalarını ticaret siciline bildirir ve bu yetkiye dayanak olan kararları ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirir.
İmza örnekleri ilgili bankalar ile kooperatifin üst kuruluşlarına da gönderilir.
 

Gerektiğinde yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI

Madde 47- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kur'a çekilir.
Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.
Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, kanuni şartlara haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır.

SORUMLULUK VE YASAK MUAMELELER

Madde 48 – Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.
Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.
Yönetim kurulu gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve gelir–gider hesabı ile yıllık bilânçonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.
Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.
Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.
Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.
Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özrü nedeniyle toplantıda hazır bulunamayan üyeler sorumlu tutulamazlar.
Görevi sona eren üyenin sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 49 – Yönetim kurulu başkan, başkan vekili ve üyeleri ile murahhas üyeye bu sıfatla yapacakları hizmet karşılığında ödenecek aylık ücret veya huzur hakkı ile yollukların miktarı ve ödeme şekli bütçeye konulmak suretiyle genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine aylık ücret yerine katıldıkları toplantı başına huzur hakkı ödenmesinin kararlaştırılması durumunda, aylık en çok 4 oturum üzerinden huzur hakkı ödenir.
Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i ve miktarların dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.

MURAHHAS ÜYE, MÜDÜR VE DİĞER PERSONEL

Madde 50 – Yönetim kurulu kararı ile üyelerden biri kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir.
Murahhas üyenin seçilmesi ve değiştirilmesi Ticaret Siciline tescil ettirilir. Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere konusunda gerekli eğitim ve nitelikleri taşıyan bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. İstihdam edilecek personelin tayininde, kooperatifin faaliyet konularında tecrübesi olanlar tercih edilir.
 

İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu personele bütçede belirtilmek şartı ile yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir.

DENETİM KURULU SEÇİMİ VE SÜRESİ

Madde 51 – Genel kurulca, en az bir yıl en çok üç yıl için iki denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.

SEÇİLME ŞARTLARI VE BAĞDAŞMAYAN GÖREVLER

Madde 52- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
 1. Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
 2. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak,
 3. Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, bu üyelerden birinin eşi, kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak,
 4. Aynı zamanda diğer denetim kurulu üyelerinden birinin eşi olmamak ve birbirleri ile ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlığı bulunmamak.
 5. Yönetim kurulu üyeleri ile aralarında iş ortaklığı bulunmamak.
 6. Banka ve/veya kooperatif kaynaklarından kullanılan krediler nedeniyle, asaleten veya kefaleten genel kurul tarihinden 30 gün öncesinden banka ve/veya kooperatif takibine intikal etmiş ve halen ödenmemiş kredi borcu bulunmamak.
Kendi kullandıkları ve/veya kefil oldukları kredilerden dolayı borçları kooperatif takibine intikal edenlerin denetim kurulu üyelikleri, borçlarını takip tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödememeleri durumunda sona erer.
İbra edilmeyen denetim kurulu üyeleri aynı genel kurulda kooperatif organlarına seçilemezler.
Denetim kurulu üyeleri, kooperatifin ve kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.
Dördüncü fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen denetim kurulu üyesi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların denetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra ikinci fıkradaki diğer görevleri edinen denetim kurulu üyelerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Denetim kurulu üyeliğine seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.
Denetim kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları, kooperatif ve kooperatifin bağlı bulunduğu üst kuruluşlar ile bunların % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.
Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 53 - Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır
 1. Yıllık bilânço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,
 
 
 1. Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,
 2. En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,
 3. Bütçe, bilânço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
 4. Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,
 5. Yönetim kurulu üyelerinin Kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,
 6. Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabını kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,
 7. Kooperatif ortaklarının, Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikâyetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak,
 8. Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemine koydurmak.

Denetim   kurulu    üyeleri,    görevleri    çerçevesinde    işlerin    yürütülmesinde    gördükleri noksanlıkları, Kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. Denetim kurulu üyeleri, kendilerine Kanun ve anasözleşme ile verilen görev ve yetkileri,
gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.
Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

SORUMLULUK

Madde 54 - Denetim kurulu üyeleri, Kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.
Bunlar görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

DENETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

Madde 55 - Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.
Kanun ve anasözleşmede belirtilen seçilme şartlarını taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedeklerde dahil toptan boşalma olursa, yönetim kurulu ya da ortaklardan herhangi birinin talebi üzerine kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye denetçi atanması için başvurulur.

DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 56 – Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, bütçeye konulmak suretiyle genel kurul tarafından tespit olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM KREDİ VE KEFALET

KREDİ VE KEFALET VERME İŞLERİ
Madde 57- Kredi ve kefalet, ortağın sanatının geliştirilmesi, iş ve üretim kapasitesinin arttırılması, ürün çeşitlendirilmesi için gerekli alet, araç, makine, teçhizat ve işyeri temini veya
 

işletme sermayesi olarak kullanılmak ve ek üretim ile istihdam alanları oluşturulması amacıyla verilir.

KREDİ VE KEFALET HADLERİNİN TESPİTİ

Madde 58 – Yönetim kurulu talep eden her ortağın ekonomik ve mali durumunu inceleyerek veya incelettirerek 60 ıncı maddeye göre istihbarat raporu veya bülteni düzenledikten sonra, verilecek kredi ve kefalet haddini tespit eder.
Ortaklar, yönetim kurulunca belirlenen kredi ve kefalet haddine denetçiler nezdinde itirazda bulunabilirler. Denetçiler tarafından bu itirazın 10 gün içerisinde incelenerek sonucunun da ilgili ortağa yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
Kredi miktarı ve vadeleri, finansman kuruluşlarınca tespit edilecek esaslara göre düzenlenir.
Hakkında kredi tespit edilecek yönetim kurulu üyesi kendisine ait karar alımı sırasında toplantıda bulunamaz ve oy kullanamaz. Yönetim kurulu üyeleri diğer ortaklara verilen azami kredi ve kefaletten fazlasını hiçbir suretle alamazlar.

MUNZAM TEMİNAT

Madde 59- Kredi ve kefalet vermek için ortağın ödeme gücüne göre şahsi ve/veya ayni olarak munzam teminat talep olunabilir. Teminat şahsi kefalet şeklinde ise kefil, ortak ile müşterek borçluluğu ve müteselsil kefaleti kabul etmeye mecburdur.

İSTİHBARAT

Madde 60 – Kooperatiften kredi ve kefalet talep eden ortaklar, kredi taleplerini kooperatife yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu talep, yönetim kurulunun belirleyeceği bir üye veya heyete yahut da görevlendireceği yetkili bir kooperatif memuruna intikal ettirilerek ortağın beyanlarının doğruluğu araştırılmak suretiyle belgelere dayalı bir istihbarat raporu veya bülteni düzenlenir. Yapılan inceleme sonucunda kredi talep eden ortağın beyanının gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde, ilgili ortak bir yazı ile beyanını ispata davet edilir. Gerçeğe uygun olmadığı anlaşılan talepler kabul edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin istihbaratı denetim kurulu tarafından yapılır.
Kredi borcu bulunan her ortak için yılda en az bir defa istihbarat yapılması zorunludur.

SENETLER, KREDİ VE KEFALET BELGELERİ

Madde 61- Kredi ve kefalet verilen ortaklar ve varsa kefilleri kooperatifi finanse eden Bankaca tespit edilen usul ve esaslara göre bir senet veya borçlu cari hesap taahhütnamesi imzalamak zorundadırlar.
Bu senetler ve belgeler Banka ile yapılacak anlaşmaya göre kooperatifçe düzenlenip ortak ile kooperatif yetkilileri tarafından imza edilir.

SERMAYENİN BANKAYA REHNEDİLMESİ

Madde 62- Kooperatif, ortaklarını finanse eden Bankayla ayrıca yapılacak genel anlaşma hükümleri dahilinde, sermayesinin tamamını veya bir kısmını terhin eder.
Bu terhin dolayısıyla Banka tarafından tahakkuk ettirilecek sermaye geliri kooperatifin ilgili hesaplarına kaydolunur.

BORÇLARIN ERTELENMESİ

Madde 63- Yangın, deprem, sel, vb. gibi doğal afetlerden doğrudan zarar görenler ile olağanüstü hallerde ortakların borçları, ilgili bankanın muvafakati alınarak Genel Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yenileme yoluyla ertelenebilir.

ERTELENEN BORÇLARIN ÖDEME ŞEKLİ

Madde 64- 63’ünü maddede yazılı nedenlerle ertelenen borçlardan kooperatifçe masraf karşılığı alınmaz. Ancak bu durumdaki ortaklar borçlarını yönetim kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde ödemek zorundadırlar.
 
 

VADESİNDE ÖDENMEYEN VE ERTELENMEYEN BORÇLAR

Madde 65- Kooperatife olan borçlarını vadesinde ödemeyen ortakların veya kefillerinin menkul veya gayrimenkul mallarına başvurulur. Kooperatif bu malları sattırabileceği gibi sattırmayıp kendisine rehin veya ipotek yapılmasını da isteyebilir.
Ortağın borcuna karşılık satılan mallarını kooperatif üzerine de alabilir. Ancak kooperatif, üzerine geçen bu malları altı ay süreyle başkasına satamaz. Bu süre içerisinde kooperatifin tahsil olunamayan alacakları ve masrafları ilgililer tarafından ödendiği takdirde mallar sahibine geri verilir. Aksi halde, söz konusu mallar kooperatifçe satılabilir veya mal edilebilir.

VADESİNDE ÖDENMEYEN BORÇLARIN MASRAFLARI VE UYGULANACAK GECİKME FAİZİ

Madde 66- Aldıkları kredileri vadesinde ödemeyen veya borçları ertelenmeyen ortaklar ile kefilleri aleyhine, kredi borçlarının kooperatif takibine intikal tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde icra takibi başlatılır. Yapılacak takibatın masrafları ortaklar ile kefillerine ait olup alınacak ilk paralardan mahsup olunur.
Kooperatif kaynaklarından veya kooperatif kefaletiyle bankalardan kullanılan ve ortağın vadesinde ödenmeyen kooperatif takibine intikal etmiş borçlarının kooperatif tarafından tahsilinde uygulanacak gecikme faiz oranı tahsilât tarihinde bankaca kooperatif kredilerine uygulanan cari faiz oranının 2 katını geçemez.
ALTINCI BÖLÜM

KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ

HESAPLAR
HESAP DÖNEMİ, BİLÂNÇO VE NETİCE HESAPLARI
Madde 67- Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.
Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır. Yönetim kurulu her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim kurulu üyeleri bunları en çok on gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilânço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.

KOOPERATİFİN GELİRLERİ VE ÜST KURULUŞ PAYLARI

Madde 68- Kooperatifin gelirleri; ortaklarına vereceği kredi, kefalet ve diğer hizmetler için kredi ve kefalet miktarı üzerinden alınan masraf karşılıkları, istihbarat ücretleri, iştirak, tesis, yedek akçe, gayrimenkul ve menkul gelir ve iratları, toplantı, sigorta ve sair sosyal hizmet gelirleri ile banka faizlerinden oluşur.
Kooperatifin, eğitim, denetim ve diğer hizmetler karşılığı olarak üst kuruluşlara ödeyeceği aidat, ücret, katılım payı ve sair masraf karşılıkları, üst kuruluş anasözleşmeleri hükümlerine göre belirlenir ve tediye edilir.

GELİR - GİDER FARKI VE DAĞILIMI

Madde 69- Gelir-gider farkı, genel kurulca onaylanan yıllık bilânçoya göre tespit edilir. Gelir-gider müspet farkının;
%10’u Kanuni Yedek Akçe,
%60’ı Özkaynak Hesabı,
%30’u Yardımlaşma Fonu, olarak ayrılır.
 

Gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık ertesi yıla devrolunur. Sonraki yılın müspet gelir-gider farkının yetmemesi halinde ise yedek akçeden kapatılır.
Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez. Kooperatif yalnız ortaklarıyla iş yapar.

ÖZKAYNAK HESABI VE YARDIMLAŞMA FONU

Madde 70- 69 uncu maddeye göre ayrılan gelirden oluşan Özkaynak Hesabında toplanan paralar kredi olarak ortaklara veya yeni kredi imkânları sağlamak için borç olarak üst kuruluşlara verilebileceği gibi, genel kurul kararı ile menkul veya gayrimenkul alımında ve diğer yatırım faaliyetlerinde de kullanabilir.
Bu anasözleşmenin 69 uncu maddesine göre oluşturulan Yardımlaşma Fonu, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 40. maddesinde belirtilen amaçlar için ve genel kurulca kabul edilecek yönetmelik esasları dahilinde kullanılır.

GÜÇLENDİRME FONU

Madde 71- Kooperatifin ortakları için bankalara verdiği kefaletlere karşılık teminat teşkil etmesi amacıyla Güçlendirme Fonu kurulur.
Güçlendirme Fonuna ait yönetmeliğin ve değişikliklerin düzenlenmesi Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Anasözleşmesinin 33 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

RİSK FONU

Madde 72- Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin ortaklarına vermiş oldukları hizmet ve imkânların artırılması, Kooperatiflerin Bloke Sermayeleri ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerini Güçlendirme Fonunun yetersiz kalması halinde, kooperatif ortaklarının vadesinde ödenmeyen kredi taksitleri anaparalarının ödenmesi amacıyla Risk Fonu kurulur.
Risk Fonuna ilişkin düzenlemeler Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Anasözleşmesinin 33 üncü maddesine göre yapılır.

DEVİR TESLİM TUTANAĞI

Madde 73- Yönetim kurulu üyeleri ve memurları, görev devir ve teslimleri sırasında sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdürler.

AVANSLAR VE ÖDEMELER

Madde 74- Kooperatifin amaç ve işleri dışında avans verilemez ve ödeme yapılamaz. Her türlü ödemelerin geçerli belgelere dayandırılması şarttır.
Verilecek avansın sebebi, miktarı, süresi, geri alınma şartları kapatılması şekli ile kasada günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı ve kooperatifin parasının amaçlara uygun şekilde değerlendirilmesi usulü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

KOOPERATİFİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER

Madde 75- Kooperatifin aciz halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilânço tanzim eder. Son yılın bilânçosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilânçosu veyahut da yukarıda sözü geçen ara bilânçosu kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılayamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu Ticaret Bakanlığına durumu bildirerek genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır.
Son yılın bilânçosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkeme ile Ticaret Bakanlığına bilgi verir. Ancak, bilânçoda tespit edilen açık üç ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde yine bakanlık haberdar edilir.
 

Mali durumun düzetilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine mahkeme iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, mahkeme mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru (yediemin) atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır.

DEFTERLER

TUTULACAK DEFTERLER
Madde 76- Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur.
 1. Yevmiye Defteri,
 2. Defteri Kebir,
 3. Envanter Defteri,
 4. Genel Kurul Karar Defteri,
 5. Yönetim Kurulu Karar Defteri,
 6. Ortaklar Defteri.

Kooperatifte bu defterlerden başka, kasa defteri ile işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur.
Ayrıca her ay geçici mizanlar çıkarılır ve ilgili bankayla mutabakat sağlanır.

DEFTERLERİ TASDİK ETTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 77- Kooperatifin tutmakla yükümlü olduğu yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay/ortaklar defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen süreler dahilinde bu Kanun ve Ticari Defterlerin tasdikine ilişkin diğer mevzuat uyarınca yapılır.
Ancak, Yevmiye defteri yeni senenin Ocak ayı sonuna kadar, envanter defteri de Mart ayı sonuna kadar noterin mühür ve imzasıyla kapanış tasdikine tabi tutulur.

DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI

Madde 78- Kooperatif ile ilgili yazı, mektup, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hakediş, fiş, gibi belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, mukavele taahhüt, kefalet, sair teminat senetleri ve mahkeme ilanları gibi belgeler muntazam bir şekilde dosya halinde muhafaza edilir.
Bu belgelerle defterler son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler saklanmak üzere Türk Ticaret Kanununun 68’inci maddesi uyarınca noter veya ortaklardan birine tevdi olunur.

YEDİNCİ BÖLÜM DAĞILMA VE TASFİYE

BİRLEŞME VE DEVİR
Madde 79- Kooperatif başka bir kooperatifle veya bir ticaret şirketi ile de birleşebilir, bölünebilir ve tür değiştirebilir. Bu hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ila 194’üncü maddeleri arasındaki hükümleri uygulanır.
Ancak birleşme işlemlerinde 1163 sayılı Kanunun 6102 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olmayan maddeleri saklıdır.

DAĞILMA SEBEPLERİ

Madde 80- Kooperatif;
 1. Ortak sayısının 7’den aşağı düşmesi üzerine,
 2. Genel kurul kararıyla,
 3. İflasın açılmasıyla,
 4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde ilgili Bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine,
 5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
 6. Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,
 
 
 1. Amacına ulaşma imkânının kalmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla, dağılır.

TASFİYE MEMURLARI

Madde 81- Tasfiye memurları genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye memurları için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.
Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkân bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.
1163 Sayılı Kanunun değişik 56. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ile 62'nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.
Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ VE TASFİYENİN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 82-Tasfiye memurları, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.
 1. Dağılma, tasfiye memurlarınca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir,
 2. Tasfiye süresince kooperatif unvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.
 3. Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık artırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir
 4. Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar, ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.
 5. Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.
 6. Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.
 7. Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri, tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri, tasfiye defteri olarak kullanılır.
 8. Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır.
 9. Tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında aranacak toplantı nisabı hakkında 33.maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
 10. Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ Notere tevdi olunur.
 11. Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır.
 12. Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.
 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAKANLIK İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN DENETİMİ
Madde 83- Kooperatif, Ticaret Bakanlığının denetimine tabidir. Bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.
Kooperatif görevlileri; kooperatife ait para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere ve üst kuruluşların denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Madde 84- Bu anasözleşmede hüküm olmayan hallerde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Madde 85- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1. .........................................................................................................
2. .........................................................................................................
3. .........................................................................................................
4. .........................................................................................................
5. ..........................................................................................................

 

İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ

Madde 86- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kimseler denetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................

 

KURUCULAR

Madde 87- Aşağıda isimleri, tâbiiyetleri taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan
 1. Kurucu ortaklar, bu anasözleşmenin 10’uncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını, Kooperatif Anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini,
 2. İlk yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu anasözleşmenin 43 ve 52. maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını,
 3. Kurucu ortaklar, izin mercii tarafından kuruluşun usulüne uygun olarak tamamlanması amacıyla düzeltme beyanı istenilmesi halinde, ticaret sicili müdürlüğünden bu belgenin alınabilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için anasözleşmenin ilk yönetim kurulu başlıklı maddesinde adı geçenlerin yetkilendirilmiş olduklarını,

beyan ederler.
 
 

TİCARET BAKANLIĞI

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 
Sıra NoAdı- SoyadıT.C.
Kimlik No
TabiiyetiAdresiTaahhüt Ettiği Pay Adedi (Adet x
100 TL)
Ödediği Sermaye (TL)İmza
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8        

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum